آموزش گروهی در دانشگاه تربیت مدرس

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

آموزش ساخت صنایع دستی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

برگزرای آزمون جامع گوهرشناسی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

آموزش گروهی گوهرتراشی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

آموزشگاه غرب فناوران زرین

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

دستگاه بروز گوهرتراشی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

دستگاه گوهرتراشی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی

همایش تجارت گوهر و کارآفرینی

آموزش گوهرتراشی، طلاسازی و گوهرشناسی
ورود ثبت